Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn bedrijf Echt Syl Coaching, verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Sylvia Esman, eenmanszaak, KvK 56815069, 06 12 111 525, info@echtsylcoaching.nl

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • IP-adres

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering)

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals ITleveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Als je het contactformulier op mijn website invult, of een email stuurt dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan. De website is beveiligd zodat de informatie die je via het contactformulier verstuurt alleen bij mij terecht kan komen.

Op mijn website worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruikt Echt Syl Coaching die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie.

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of een verzoek willen indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je je tot mij richten.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.